Algemene Voorwaarden

Deze website, www.energieleveranciers.be (hierna aangeduid als “de Site”) wordt geproduceerd, aangeboden en is eigendom van Energieleveranciers.be (hierna aangeduid als “Aanbieder”). Aanbieder is de 100% onafhankelijke vergelijkingsservice van België. Het doel van Aanbieder is om gebruikers van de Site te laten profiteren van de beste prijzen, producten en diensten die worden aangeboden door verschillende leveranciers. Aanbieder is 100% onafhankelijk en is niet verbonden aan een leverancier of ander belanghebbend bedrijf. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de Site en haar onderdelen door bezoekers.

Toegang

Toegang tot en gebruik van deze Site betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van de Site mag alleen volgens deze voorwaarden. Gebruikers dienen zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Aanbieder geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze Site. Aanbieder streeft er naar de Site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen maar kan te allen tijde de toegang tot de Site (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Te allen tijde heeft Aanbieder het recht de exploitatie van de Site (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.

Informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die Aanbieder aan de samenstelling van de Site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de Site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de Site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aanbieder kan er niet voor instaan dat de informatie op de Site geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd door de verschillende leveranciers en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aanbieder draagt zorg voor het onderhoud van de Site, doch is geen partij bij de overeenkomsten die via de Site tot stand komen. Aanbieder treedt alleen op als tussenpersoon bij een overeenkomst die tot stand komt tussen de betreffende leverancier van het aangekochte product (en/of dienst) en de gebruiker.
Bij vragen of onduidelijkheden inzake aanbiedingen voor aankoop, kan de gebruiker zich rechtstreeks wenden tot Aanbieder waarvan het e-mail adres en het telefoonnummer op de Site staan vermeld. Na aankoop wendt de gebruiker zich tot de betreffende leverancier van het aangekochte product (en/of dienst) voor eventuele vragen.
De leverancier heeft het recht om de door gebruiker gedane bestelling te weigeren als gebruiker de bestelling heeft geplaatst op basis van onjuist weergegeven informatie, voorwaarden en/of tarieven, al dan niet door een technische storing of kennelijke typefout. Producten en diensten worden belast tegen 21% BTW. Consumentenprijzen worden inclusief BTW weergegeven op de Site.

Bedenktijd en herroepingsrecht bij overeenkomst van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de gebruiker (consument) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in na de “ondertekening” (bevestiging via brief, mail of fax). U moet binnen die 7 dagen schriftelijk laten weten bij de leverancier dat u van het nieuwe contract afziet.. Onder “kalenderdagen” wordt iedere dag van de week verstaan, met inbegrip van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. De herroepingstermijn gaat in op de dag van de ondertekening van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht, zal de gebruiker (consument) zich richten naar de leverancier we/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Copyright

Alle materiaal op de Site is eigendom van Aanbieder of van partners van Aanbieder die toestemming hebben gegeven om het desbetreffende materiaal te gebruiken. Een bezoeker van deze Site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de Site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder (ook niet via een eigen netwerk).

Informatie van derden

Deze Site bevat links naar andere websites. Deze websites worden beheerd door derden en Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze websites.

Aansprakelijkheid

Aanbieder sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Site, het gebruik van informatie die door middel van de Site is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de Site te kunnen raadplegen. Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot alle andere kwesties in verband met de Site.

Privacy

Voor Aanbieder is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Aanbieder volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het gebruik van onderdelen van deze Site zal Aanbieder bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Aanbieder via email adres klantenservice@www.energieleveranciers.be, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de Aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Copyright © 2024 Energieleveranciers.be Naar boven